TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN

Địa chỉ:

Điện thoại: 028 37851 688